Zoznam navrhovaných členov expertnej komisie

Ponúkame expertov, z ktorých sa môže vyberať do odbornej skupiny pri MDV SR, ako bolo dohodnuté v bode 3 na stretnutí na MZ SR.

1.

Doc. Ing. Igor Beliaev, Dr.Sc.
Vedúci Oddelenie rádiobiológie
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
Blok A (3.21)
Tel: +421 2 32295119, Igor.Beliaev@savba.sk

Odborník na netepelné účinky elektromagnetických polí: http://www.biomedcentrum.sav.sk/research-departments/department-of-radiobiology/?lang=en

2.

Prof. MUDr. Ján Jakuš, Dr.Sc.
Prednosta Ústavu lekárskej biofyziky
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Tel: +421 43 2633402, jan.jakus@uniba.sk

Odborník na vyšetrovanie vplyvu elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus, hlavne činnosť srdca.

3.

Prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD
Vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Tel: +421 41 513 2100, e-mail: ktebi@fel.uniza.sk

Odborník na vyšetrovanie vplyvu elektromagnetického žiarenia na činnosť ľudského organizmu.

4.

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD
Prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Tel: +421 2 90119530, martin.kopani@fmed.uniba.sk

Odborník na vyšetrovanie vplyvu elektromagnetického žiarenia na ukladanie cudzích látok v organizme.

5.

Mgr. Ivo Balaj
Tel.: +421 907 988995, elektrosmog@voxo.eu

IT odborník, rádioamatér od detstva, roky sa venuje téme, vlastník kvalitnej a odbornej web stránky o RF žiarení elektrosmog.voxo.eu. Pozorne neustále monitoruje navyšovanie RF žiarenia. Svojimi skúsenosťami a znalosťami už pomohol mnohým ľuďom postihnutých elektrohypersenzibilitou.

6.

MUDr. Eva Karpátová
Tel. +421 0905 833 263, eva.karpatova@gmail.com

Toho času na dôchodku, dlhoročná pracovníčka na RÚVZ na pozícii Vedúca odboru hygieny a mládeže. Do problematiky RF žiarenia vnikla z pocitu zodpovednosti, keď po skúsenosti s praktikami pri výstavbe jednej BTS zistila systémové chyby pri schvaľovaní a uvádzaní stavieb EMP do prevádzky orgánmi verejného zdravotníctva MZ SR, MDV SR. Chýbajúca legislatíva a hlavne neochota napraviť chyby ju tlačí dopredu. Rada poskytne svoje skúsenosti z hľadiska hygienického. Členka o.i. www.reguláciavysielačov.sk

7.

Ing. Iva Vránska Rojková
Tel. +421 46 545 3452, iva.vranska@gmail.com

Novinárka, spisovateľka, ktorá bola nútená vysťahovať z Bratislavy do menej záťažového prostredia kvôli elektrohypersezibilite. Priamo na vlastnej koži pociťuje zvyšovanie záťaže RF žiarením a svojou činnosťou sa snaží hľadať možnosti prežitia v tomto svete a osvetou pomáhať podobne postihnutým ľuďom.

Pridajte svoj názor