Stretnutie na výbore NRSR

Závery z pracovného stretnutia na pôde Výboru NR SR pre zdravotníctvo zo dňa 30. 6. 2020 na tému
Problematika expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí spracované ako tézy na riešenie skupiny expertov pri MDV SR

  1. Žiadame MZ SR, aby vzhľadom na súčasný stav vedeckého poznania a jeho aplikačnú prax iniciovalo stretnutie odborníkov z príslušných vedeckých oblastí a ustanovilo expertnú skupinu, s cieľom novelizácie vyhlášky a jej uvedenia do súladu so súčasnými poznatkami vedy o vplyve EMP na verejné zdravie tak, ako to ministerstvu ukladá zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia.
  2. Do doby vypracovania legislatívy,  v rámci prijatia princípu opatrností a preventívnych opatrení pri výstavbe zdrojov EMP realizovať rozumnú minimalizáciu expozície a bezpečnostné princípy, podľa odporúčaní WHO. Rozumnú minimalizáciu expozície realizovať napr. zabránením kumulácie antén viacerých operátorov na jednom mieste, optimalizovaním vzdialenosti základňových staníc mobilných operátorov, výšky a výkonu vysielačov a technológie vo vzťahu k obytným zónam, školám a nemocniciam.
  3. Žiadame MZ SR v rámci kontroly výkonu verejného zdravotníctva na Slovensku zabezpečiť odstránenie chýb a nedostatkov pri výkone štátneho zdravotného dozoru orgánov verejného zdravotníctva na zdrojmi EMP vypracovaním hygienických požiadaviek na umiestnenie, výstavbu, prevádzku, kontrolu a meranie expozície zdrojov elektromagnetického žiarenia. V záujme predchádzania nežiaducemu vplyvu elektromagnetického žiarenia na zdravie obyvateľov dotknutej lokality, požadovať už pri výkone posudkovej činnosti (v procese územného konania), predikčnú štúdiu pred vydaním záväzného stanoviska. Stanoviť pravidlá prevádzky a zamedziť realizácii zmien technológie v rámci inovácií (implementácia 4G, 5G…), prípadne modernizácii zdrojov a zariadení EMP bez predchádzajúceho posúdenia zmien PD. Odstrániť protiprávnosť v súvislosti s meraním EMP.
  4. Úpravou legislatívy zabrániť nadradenosti uplatňovania verejného záujmu súkromnými spoločnosťami operátorov pri výstavbe zdrojov EMP uplatnením §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách nad verejným záujmom ochrany zdravia (uplatnením práva účastníka konania nielen podľa stavebného zákona, ale aj podľa zákona o správnom konaní) a  verejným záujmom ochrany súkromného majetku.
  5. Zabezpečiť osvetu obyvateľstva objektívnymi a pravdivými informáciami o priamych (tepelných a netepelných) a nepriamych účinkoch EMP vyplývajúcich nielen z záverov štúdií Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) ale aj nezávislých štúdií Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny pod WHO (IARC).
  6. Zabezpečiť informácie o komplexnom posúdení úrovne expozície obyvateľstva SR elektromagnetickému poľu v celom frekvenčnom spektre so zohľadnením všetkých relevantných zdrojov a časových zmien vyžarovacieho výkonu.
  7. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnej expozícii elektromagnetického poľa v súvisiacom obytnom prostredí zverejňovaním výsledkov meraní.
  8. Zabezpečiť pokračovanie výskumu slovenských vedcov zameraného na dopad netepelných účinkov pri nepretržitej expozícii EMP na obyvateľstvo v životnom prostredí.
Pridajte svoj názor