Stretnutie na MZ SR

Vysielač na streche nemocnice oproti Ministerstvu zdravotníctva SR

Správa zo stretnutia petičného výboru Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku na pôde Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) kvôli prerokovaniu odovzdanej petície.

V utorok dňa 7. 7. 2020 prebehlo ďalšie rokovanie zástupcov petície Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku (https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku), tentokrát na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Stretnutie viedol štátny tajomník MZ SR MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA, ktorý sa snažil o konštruktívny dialóg, ktorý sme ocenili.

Za našu stranu sme vyjadrili obavy, že ďalšie navyšovanie RF žiarenia, ktoré 5G určite prinesie, zvýši počet elektrohypersnezibilných (EHS) ľudí, ako to predpokladá napr. dokument definujúci EHS (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/). Rovnaký opodstatnený predpoklad vyjadril i doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc. na štvrtkovom stretnutí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) ako i prítomná EHS osoba Iva Vranská, ktorá každý generačný skok mobilných sietí negatívne pociťuje na vlastnom tele.

Pán tajomník argumentoval, že nemôžu ísť proti potrebám priemyslu, nakoľko nemajú priame dôkazy o škodlivosti 5G. My sme oponovali, že podľa nás potreby priemyslu má hájiť MDV SR a úlohou MZ SR má byť predovšetkým prevencia zdravia.

Napriek tejto zásadnej nezhode sme našli spoločnú reč v definovaní v piatich bodoch na riešenie:

1 – Zadanie projektov na výskum vplyvu RF žiarenia na špecializovaných pracoviskách, ktoré už v minulosti na podobných projektoch pracovali, ale boli prerušené kvôli zrušeniu grantov

2 – Riešenie výnimiek legislatívy (sprísnenie noriem) pre určité lokality (školy, škôlky, soc. zariadenia…)

3 – Doplnenie expertov do odbornej skupiny pri MDV SR, pričom návrhom na zloženie skupiny bol poverený prítomný doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, za petičný výbor.

4 – riešenie diagnostikovania a potrieb EHS osôb

5 – štatistické spracovanie území zaťažených RF žiarením a ich aktualizácia v čase

Za petičný výbor sa zúčastnili
Doc. RNDr. Martin Kopáni PhD. z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK
Mgr. Ivan Balaj
Ing. Iva Vranská Rojková (s diagnózou EHS)
Ing. Jana Michálková

zapísala Ing. Jana Michálková

Pridajte svoj názor