Sprievodný list MZ SR

Odovzdávanie petície na Ministerstve zdravotníctva

Odosielateľ: Petičný výbor petície proti 5G sieťam

Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Vážený pán minister, vážení zamestnanci Ministerstva zdravotníctva SR,

Ako zástupkyňa a členka petičného výboru petície Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku si vám dovoľujeme adresovať túto žiadosť o prijatie a osobné odovzdanie petície.
https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Aktuálne má vyše 14,300 signatárov v elektronickej podobe a ďalšie ešte nespočítané na tlačených petičných hárkoch. Na Ministerstve zdravotníctva SR ju budeme podávať zajtra 10.6.2020.

Zároveň si vám dovoľujeme navrhnúť informačnú konferenciu na tému expozície elektromagnetickým poliam, na ktorú pozveme slovenských vedcov svetovej úrovne a ľudí poškodených už súčasnou záťažou.

Spomedzi vedcov priamo spolupracujeme s doc. RNDr. Martinom Kopánim, PhD., prednostom Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Určite viete, že štyria ďalší významní slovenskí vedci podpísali európsku petíciu www.5gappeal.eu/the-5g-appeal , kde sa podľa http://voxo.eu/elektrosmog/vyzva-vedcov-proti-5G
viac než 350 dolu podpísaných vedcov z viac než 40 krajín striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od priemyslu preskúmaná bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Sú to doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc., ktorý je vedúcim oddelenia na Ústave experimentálnej onkológie v Biomedicínskom centre SAV,

prof. MUDr. Ján Jakuš, Vedúci Ústavu lekárskej biofyziky Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 4, 03601 Martin.
Jeden z jeho mnohých odborných článkov nájdete napr. tu portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=32

Mgr. Michal Teplan, PhD, Ústav merania SAV, Dúbravská 9, Bratislava

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. , vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, Univerzitná 1, Žilina.

Taktiež si dovoľujeme požiadať, aby ste otvorili objektívnu a vyváženú diskusiu o tejto téme.

Ak na otvorenie diskusie ešte stále nie je dostatok času kvôli „koronakríze“, žiadame vás, aby ste pozastavili práve prebiehajúci predaj frekvencií operátorom organizovaný Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Budovanie 5G siete sa podľa poslednej vety Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj
dá pozastaviť napríklad z dôvodu zásahu vyššej moci, akou „koronakríza“ nepochybne je, veď vlastne len kvôli nej ste doteraz nemali čas sa našim pripomienkam venovať. V prílohe tohto dokumentu sa ako posledný Opodstatnený dôvod na odloženie umožnenia využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby na neskôr ako 30. júna 2020 (Článok 1 ods. 1) uvádza:

  1. zásah vyššej moci.

Tiež žiadame, aby sa venovala náležitá pozornosť už Tretej výzve Ministerstvu zdravotníctva SR zo dňa 25.5.2020, ktorú podala INICIATÍVA ZA NOVELU VYHLÁŠKY MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Túto výzvu podpísali významné osobnosti z oblasti vedy a výskumu, žiadajú urýchlené iniciovanie novely predmetnej vyhlášky, s cieľom uplatnenia preventívnych opatrení na Slovensku. Odvolávanie sa kompetentných úradov na platnosť povolených limitov podľa odporúčaní Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením ICNIRP ako argumentačný dôvod neobstojí, lebo tieto predpisy sa zaoberajú len ochranou verejnosti pred termálnymi účinkami a nie biofyzikálnymi (netermálnymi) účinkami pri dlhodobom pôsobení elektromagnetického žiarenia, ktoré preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobí z novovzniknutých zdrojov permanentne a dlhodobo na všetky živé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode známa a vedecky potvrdená ako bezpečná.
Túto výzvu už Ministerstvo zdravotníctva SR nemôže ďalej ignorovať.

Normou pre človeka má byť zdravie a prirodzené prostredie. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, musí to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov podľa odporúčaní vedcov (nie úradníkov) a podľa výsledkov nezávislých štúdií vykonávaných nezávislými inštitúciami. Je zarážajúce, že orgány na ochranu verejného zdravia SR presadzujú výsledky štúdií Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktorá je financovaná aj zo súkromných zdrojov a úplne sú ignorované výsledky štúdií vykonanej Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC). Pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ktorej členom bol aj doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc., zaradila elektromagnetické polia medzi „možné ľudské karcinogény“ v klasifikačnej skupine 2B na zasadnutí monotematickej pracovnej skupiny 31 vedcov zo 14 štátov (konalo sa 24. až 31. mája 2011 vo francúzskom Lyone). Táto klasifikácia, ktorá je založená na obmedzených dôkazoch o karcinogenite RF, zároveň úplne vylučuje akékoľvek interpretácie, že RF-EMP sú bezpečné a nekarcinogénne (čiže v skupine karcinogenity 4).

Nie sme proti pokroku, žiadame, aby bolo budovanie novej technológie označovanej ako 5G na Slovensku pozastavené, tak ako sa to podarilo v Slovinsku, Bruseli (a Švajčiarsku) do doby, kým budú jeho potenciálne negatívne dopady na zdravie človeka a jeho životné prostredie riadne preskúmané a kým na Slovensku prebehne riadna objektívna odborná aj laická diskusia o tom, či občania Slovenskej republiky novú technológiu chcú, či ju potrebujú a aké sú jej výhody a nevýhody. Takáto diskusia u nás ešte neprebehla a informácie v mainstreamových médiách sú často jednostranné, kde sa vždy vyjadria ľudia, ktorí sú za 5G, no ešte som v slovenskej televízii ani v mienkotvornej tlači nepostrehla jedinú vetu od ľudí, ktorí majú z novej technológie 5G podľa odporúčaní vedcov oprávnené obavy.

Túto žiadosť podávame riadne podpísanú aj do podateľne vášho úradu.

Vážený pán minister, vážení zamestnanci Ministerstva zdravotníctva SR, verím, že pozastavíte budovanie novej technológie 5G, kým aj u nás na Slovensku prebehne odborná diskusia a limity expozície sa nastavia tak, aby sa občania nemuseli obávať.

S prianím pekného dňa
Za petičný výbor
Ing. Jana Michálková – zástupkyňa petičného výboru
Mgr. Monika Ráczová, rod. Járošiová – členka petičného výboru
Dňa 9.6.2020

Pridajte svoj názor