Reakcia zástupcu občianskej iniciatívy Regulácia vysielačov na stanovisko FpKT

Vážený pán minister,

dovoľte aby sme zareagovali na list Ing. Šeba z Fóra pre komunikačné technológie.

Platná legislatíva SR vychádza zo záverov Európskej komisie 1999/519/EC a ICNIRP, ktoré však majú len odporúčací charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako obranný val pre telekomunikačný priemysel.

Svedčí o tom aj fakt, ze mnohé krajiny (Grécko, Slovinsko, Taliansko, Chorvátsko, Bulharsko, Poľsko, Čína, Rusko, apod.) majú legislatívne ukotvené i prísnejšie smernice, ktoré berú ohľad na rizikové populačné skupiny so špecifickými vlastnosťami. Naša občianska iniciatíva predložila tento rok už tretiu výzvu Ministerstvu zdravotníctva a dopravy za sprísnenie existujúcich smerníc.

Predseda CTF deklaruje, že operátori vo svojom vlastnom záujme sledujú aktuálny vývoj. Akým spôsobom však jasné nie je, pokiaľ bagatelizujú aktuálne vedecké poznanie a slepo tlmočia názor jednej strany.

Tvrdenie, ze organizácia ICNIRP, ktorej členovia sú očividne v konflikte záujmov a majú častokrát úzke vzťahy s predstaviteľmi telekomunikačného priemyslu, je najkompetentnejšou organizáciou, je úsmevné. Poukazuje na to napr. dokument, ktorý opisuje súčasnú situáciu v ICNIRP a naliehavo žiada prijatie nových smerníc a ktorý znepokojivo podpísalo niekoľko svetových vedeckých kapacít ešte v roku 2018.

Popri tom, na Slovensku neexistujú žiadne pravidlá inštalácie mobilných sietí a ich základňových staníc. Vysielač je možné postaviť kdekoľvek, doslova aj na balkóne. Pri súčasnej Vyhláške vychádza ochranná vzdialenosť len na pár metrov v okolí vysielača. Samotný výkon nikto nesleduje, nemeria sa pravidelne (zo zákona je povinnosť kontrolného merania každé tri roky), len zlomok z prevádzkovaných vysielačov takéto kontrolné merania má, ak, tak len kvôli rekonfigurácii alebo na vyžiadanie (z oficiálnej odpovede ÚVZ na infožiadosť o počtoch kontrolných meraní). Áno, merania elektromagnetického poľa sa robia ku prevádzke každého vysielača. Ale len selektívne pre jednu anténu a nie pri maximálnom výkone, ktorý je napr. u technológie 4G výrazne vyšší pri porovnaní maximálnej a minimálnej dátovej prevádzky! Rozdiel hodný povšimnutia (aj 10-násobok intenzity elektrického poľa). Pri výpočtoch nie sú použité odporúčané EU normy a najnovšia metodika Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici. Hodnoty uvedené v protokoloch merania a hygienické správy sú tak skreslené a nezodpovedajú skutočnej záťaži z EMP. Mnohí ľudí v okolí vysielačov pociťujú zdravotné problémy. Kompetentní tento stav celkovo na Slovensku zamlčujú a zľahčujú Stavebné úrady spravidla problematike nerozumejú a preberajú len papierové potvrdenia “limity sú splnené” a tak je všetko v súlade so zákonom! Na našu otázku za okrúhlym stolom, koľko vysielačov bolo zatiaľ na Slovensku zamietnutých pre nesplnenie parametrov expozície, odpoveď bola – ani jeden!

Požiadavka regulácie umiestnenia a výkonu vysielačov zo strany obcí v územných plánoch bola generálnym prokurátorom označená za protizákonnú!

Rovnako sa domnievame, že bezpečnostné smernice ICNIRP neodzrkadľujú súčasné vedecké poznanie, keďže sú pod častou kritikou nezávislých vedeckých kapacít. Pracovní skupina IARC pod WHO (ktorej súčasťou boli aj slovenskí vedci), už v roku 2011 klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia do triedy 2B (možný karcinogén), čo ICNIRP úspešne bagatelizuje. Poradná skupina IARC, pozostávajúca z 29 vedcov z 18 krajín sveta nedávno uviedla, že nové údaje zo štúdií na zvieratách a dôkazy mechanizmov zaručujú prehodnotenie karcinogenézy, indukovanej rádiovými vlnami (Marques, Berrington de Gonzalez a kol., 2019). Na základe revízie 19-členného výboru, ktorý skúmal štúdiu Národného toxikologického programu USA (NTP 2018), jej výsledky poskytujú „jasný dôkaz“ – najvyšší štandard dôkazu – že rádiofrekvenčné polia sú príčinou vzniku schwannómov (zhubných nádorov Schwannových buniek, ktoré obalujú všetky myelinizované nervy) v srdciach samcov potkanov. Štúdia NTP tiež uvádza menej jasné dôkazy o tom, že RF je príčinou vzniku alebo kofaktorom rôznych ďalších nádorov (gliómov v mozgu, feochromocytómov v nadobličkách a nádorov prostaty a pankreasu).

Nebolo by vhodné k tomuto zaujať jednoznačné stanovisko pre verejnosť? Máme sa stále spoliehať na jednotvárne kopírované závery ICNIRP a SCENIHR, že ich 23 rokov staré smernice, ktoré vznikli ešte za éry analógového vysielania, tvrdiace, že “čo nás nezohreje, to nám neublíži”, sú stále postačujúce? Vie k tomu dať stanovisko MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva za účasti slovenských vedcov – odborníkov z rádiobiológie a biofyziky? Alebo sa týmto veciam kompetentné orgány nerozumejú a pre pohodlnosť budú ďalej kopírovať stanovisko ICNIRP?

Prosíme, vedela by vláda SR alebo kompetentné orgány predložiť dokumentáciu, na základe ktorej sa slovenská legislatíva pripravila na nástup sietí novej generácie? Do akej hĺbky bol realizovaný výskum v oblasti RF a mobilných sietí a s akými závermi boli posúdené riziká expozícií na jednotlivých frekvenčných pásmach s prihliadnutím na moduláciu a dobu expozície?

Kým fórum operátorov len pevne verí, že sa na tieto závery môžu spoľahnúť, my by sme chceli výsledky výskumu reálne vidieť a preštudovať. Kedy to bude možné?

Alebo tu máme priznanie, že slovenské kompetentné orgány nerobia vlastne žiaden výskum v tejto oblasti, lietajú naslepo a spoliehajú sa len na tvrdenia ICNIRP?

Na margo našich výhod členstva v EU len malý fakt, že kým dnes je maximálna akčná úroveň expozicie 61 V/m, ešte do roku 1998, keď sme neboli členmi EU, to bolo len 4.3 V/m.1 Táto úroveň sa odvíjala od reálneho výskumu v bývalej ČSSR a ZSSR, nebola stanovená na základe rozhodnutia záujmovej skupiny.

Na záver niekoľko technických argumentov k obavám uvedeným v liste, ku ktorým sa odborníci z nášho sektora môžu plnohodnotne vyjadriť:

1. Nakoľko operátori neudali presné čísla, máme za to, že ide len o zahmlievanie situácie. Čo znamená hodnota 4 dB okrem toho, že ide o cca dvojnásobok výkonu? Môžete nám prosím doložiť kompletnú špecifikáciu vysielačov a antén pre jednotlivé pásma?

2. Technológia digitálneho TV vysielania pracuje s vyžiarenými výkonmi, ktoré sú v priemere zhodné s väčšinou dnes prevádzkovaných základňových staníc mobilnej siete pre služby 2G/3G/4G. S “malým” rozdielom, že TV vysielačov a vykrývačov máme na celom Slovensku dokopy asi 160 (z toho drvivá väčšina ich je na kopcoch mimo zastavaných území) a základňových staníc mobilnej siete máme desaťtisíce (netušíme presne koľko, neexistuje verejná mapa ani zoznam), väčšinou uprostred sídlisk, niekedy len 20-30 m od obydlí, avšak sú aj výnimky, ktoré “zízajú do okien” z 10 m vzdialenej bytovky. Podotýkame, že priemerné vyžiarené výkony TV vysielačov a základňových staníc mobilnej siete sú asi rovnaké (~ 10 kW).

Súčasné výberové konanie sa vzťahuje výlučne na pásmo 700 MHz (dokopy 60 MHz blok), avšak je tu ešte pásmo 3.4 – 3.8 GHz (dokopy 400 MHz blok), kde už licencie zakúpené sú a je možné okamžite prevádzkovať 5G sieť. Keďže dodnes je na nej prevádzkované tzv. fixné LTE 4G, ktoré si vystačí s dobrou anténou na streche, pre využitie signálu na mobilnom zariadení bude musieť byť pokrytie omnoho lepšie (viac staníc alebo väčší výkon?). Nasvedčuje tomu aj dokument Ericssonu z roku 2017, ktorý pojednáva o výkonoch základňových staníc v týchto pásmach. Široké pásma, ktoré signál 5G obsadí, určite expozíciu zmenšovať nebudú, práve naopak.

3. Technológia 5G na pásme 26 GHz, ktoré bude rovnako zalicencované, Slovensko určite neobíde. Plány vo svete su jasné, takže slovíčko “zatiaľ” je nepodstatné. 26 GHz predstavuje obrovské frekvenčné bloky, ktore pri “vyťažení” dátovou prevádzkou budú predstavovať masívny nárast expozície. Našťastie sú v zahraničí dostupné technické špecifikácie, z ktorých vieme, o aké výkony sa má jednať a nemusíme čakať na CTF alebo operátorov, kým budú (možno) informovať verejnosť. Žiaľ, nejedná sa o žiadne malé čísla – koniec koncov, ako priznalo CTF, malé výkony by nemali žiaden zmysel, nakoľko penetrácia signálu cez pevné prekážky bude veľmi slabá. A to je práve (ďalší) problém. Na 5G sa nesmieme pozerať, ako na technológiu, ktorá tu bude za rok. Jej kompletné nasadenie potrvá viac než 5 rokov.

Ďakujeme za prečítanie a porozumenie.
občianska iniciatíva Regulácia vysielačov

1. Pritom elektrohypersenzibilné osoby negatívne pociťujú žiarenie hodnoty 0,3 V/m a hodnoty 1 V/m im spôsobujú prenikavú bolesť! – pozn. Iva Vranská Rojková (zdravotne postihnutá elektrohypersenzitivitou)

Pridajte svoj názor