Reakcia na odpoveď MZ SR

Odosielateľ: Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, 92241 Drahovce

Adresát: MinisterMUDr. Marek Krajčí
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 83752 Bratislava

Vec: Reakcia na odpoveď – Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 2/2020 Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku (ďalej len Petícia Stop 5G)

Vážený pán minister Marek Krajčí,

ďakujeme za Vašu odpoveď ohľadom riešenia našej Petície Stop 5G. Naša petícia mala tri body, kde najdôležitejší bol prvý bod:

1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF – EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie.

Tento bod sme extra nepreberali, ale bol riešený na stretnutí na MDV SR. Pričom, ako sme tam na spoločnom stretnutí zistili, MDV SR nemá vplyv a ani záujem toto riešiť, nakoľko im stačí vykonávať európsku smernicu, ktorá je v skutočnosti len odporúčaním (!) – t.j. môže byť prísnejšia, ale na to by musel existovať reálny tlak z ministerstva zdravotníctva. Prísnejšie normy totiž chránia zdravie občanov, mäkšie normy vyhovujú viac investorom. Niet div, že v Poľsku polroka pred zavedením 5G (jún 2020) museli uvoľniť (január 2020) dovtedajšie 10-násobné prísnejšie normy, aké sme v minulosti mali aj my.

Na našom stretnutí sme sa k nemu však čiastočne vyjadrili a v našom zápise ho máme zdokumentovaný nasledovne: „Pán tajomník argumentoval, že nemôžu ísť proti potrebám priemyslu, nakoľko nemajú priame dôkazy o škodlivosti 5G. My sme oponovali, že podľa nás potreby priemyslu má hájiť MDV SR a úlohou MZ SR má byť predovšetkým prevencia a ochrana zdravia.“

Dôkazy o rizikách zdravia sú pritom jednoznačné, na stretnutí na MDV SR ich svetový expert na túto problematiku doc.Ing.Igor Beliaev, DrSc. jednoznačne preukázal vo svojej prezentácii. Medzinárodný dokument o elektrohypersenzibilite (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/) zasa varuje, že počet poškodených na túto diagnózu bude so zvyšujúcou sa záťažou RF žiarením jednoznačne stúpať. Zavedenie 5G jednoznačne zvýšenú záťaž RF žiarením prinesie.

Na stretnutí bolo tiež spomenuté, že škodlivosť EMŽ nie je preukázaná a že nie sú štúdie v karentovanych časopisoch. Pán doc. Beliaev svoje štúdie pritom vydáva v karentovaných časopisoch a nie sú jediné. Napr. https://ignir.org/?page_id=8 alebo https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30025338/.

Trváme na tom, aby MZ SR zastávala svoj post ochrany a prevencie zdravia občanov, aj keby to malo ísť na úkor priemyslu (ako je známe, 5G NIE JE primárne určené pre bežných spotrebiteľov).

K bodu 2 – uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení uvádza MDV SR zaujímavé stanovisko: „…. budovanie a modernizácia elektronických komunikačných sietí je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti a predpokladom zvýšenia kvality života ich používateľov.“ V tomto vyjadrení nevieme, aké parametre si MDV SR vybrala na hodnotenie kvality života, nakoľko príliš veľa štúdií potvrdzuje, že modernými technológiami sa kvalita života často znižuje. Či už dochádza k zaostávaniu rozvoja mozgu u detí, k ich zníženej pohyblivosti, či závislostiam na moderných technológiách alebo priamo poškodeniu zdravia – zvýšené riziko rakoviny a iných chorôb ako napr. u pani Ivy Rojkovej Vranskej a mnohých ďalších, ktorí trpia, pokiaľ sú vystavení prítomnosti elektrosmogu.

K bodu 3 – . žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP. Tu je inšpirujúci príklad z Ruskej federácie, kde na základe podkladov Ruskej akadémie vied došlo k vzniku nasledujúcich noriem: Hygienické normy a osobitné požiadavky na organizáciu práce v digitálnom vzdelávacom prostredí https://niigd.ru/pdf/ZOS_21.07.2020.pdf. (https://zpravy.dt24.cz/veda/rusko-zakazalo-wi-fi-a-chytre-telefony-pro-dalkove-studium/)

Našu petíciu budeme preto pokladať z vašej strany za naplnenú, pokiaľ sa začnete v prípade 5G (a elektrosmogu celkovo) aktívne angažovať za ochranu zdravia a prevenciu pred záujmami priemyslu. Z našej strany máme záujem aktívne sa zaujímať a riešiť spoločne stanovené body:

  1. Zadanie projektov na výskum vplyvu RF žiarenia na špecializovaných pracoviskách, ktoré už v minulosti na podobných projektoch pracovali, ale boli prerušené kvôli zrušeniu grantov
  2. Riešenie výnimiek legislatívy (sprísnenie noriem) pre určité lokality (školy, škôlky, soc. zariadenia…)
  3. Doplnenie expertov do odbornej skupiny pri MDV SR, pričom návrhom na zloženie skupiny bol poverený prítomný doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, za petičný výbor.
  4. Riešenie diagnostikovania a potrieb EHS osôb
  5. Štatistické spracovanie území zaťažených RF žiarením a ich aktualizácia v čase

Momentálne pán docent Kopáni pracuje na spracovaní návrhu skupiny odborníkov a návrhu projektov na riešenie. Ďalšia skupina je, ako spomínate, zo strany o.i. Regulácia vysielačov, resp. petičného výboru.

O tému 5G (a elektrosmogu celkovo) sa začali zaujímať aj niektorí poslanci NRSR, ktorí navrhli začať spoločné stretnutia za okrúhlym stolom cca od konca augusta. Tento záujem vítame a navrhujeme, aby takéto stretnutie bolo aj v prítomnosti MDV SR a veci sa mohli riešiť spoločne.

MDV SR vo svojom liste v závere uvádza: „ …ministerstvo plánuje v oblasti 5G šíriť osvetu a overené informácie, aby v spoločnosti nevznikal neopodstatnený strach prostredníctvom pracovnej skupiny , ktorá ponúkne priestor pre odbornú diskusiu v tejto oblasti.“ Máme za to, že obavy z nekontrolovanej expanzie 5G (podobne ako sa to dialo doposiaľ pri 2G, 3G, 4G a kde problémy, ktoré vznikli zďaleka nie sú vyriešené a odstránené) sú oprávnené. Aj my sme za osvetu a informácie, ale nie podávané jednostranne a tak, aby vyhovovali iba záujmom priemyslu. Veríme, že otvoreným dialógom a so zameraním sa na skutočnú kvalitu života budeme vedieť nájsť riešenia tak, aby vyhovovali všetkým zúčastneným stranám.

S pozdravom
Za petičný výbor
Ing. Jana Michálková
Drahovce 26. 7. 2020

PS: Bohu je možné všetko, aj riešenie tak náročnej otázky ako je implementácia 5G pri neznížení kvality života (príroda nám totiž dala základnú a najlepšiu normu kvality životného prostredia, nad ňu sa nedá dostať).

Pridajte svoj názor