Odovzdanie petície do NRSR

Dňa 3.6. sme odovzdali parlamentu petíciu s 14 311 podpismi a zároveň sme poslancov OĽANO požiadali o iniciovanie informačnej konferencie na tému expozície človeka elektro-frekvenčným poliam, na ktorú privedieme expertov svetovej úrovne, napr. doc. Belyaeva z Biomedicínskeho centra SAV, či ľudí značne poškodených už súčasnou záťažou.

Petičný výbor upozorňuje na fakt, že do konca júna 2020 budú ukončené všetky povoľovacie procesy k výstavbe siete 5G v SR, ktoré boli realizované bez verejnej diskusie a naviac v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie štátu. Členovia petičného výboru zdôrazňujú skutočnosť, že podľa vyjadrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad RÚ SR), bola technológia 5G testovaná iba v réžii mobilných operátorov a bez prihliadnutia na najnovšie vedecké štúdie upozorňujúce na jej možné zdravotné a enviromentálne riziká.

Pokračovanie pod videom.

Príhovor s Evou Černou pred parlamentom v deň odovzdania petície.

Je zarážajúce, že orgány na ochranu verejného zdravia SR presadzujú výsledky štúdií Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktorá je financovaná aj zo súkromných zdrojov a úplne sú ignorované výsledky štúdií vykonanej Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC). Pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ktorej členom bol aj doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc., pôsobiaci na SAV v Bratislave, zaradila elektromagnetické polia medzi „možné ľudské karcinogény“ v klasifikačnej skupine 2B na zasadnutí monotematickej pracovnej skupiny 31 vedcov zo 14 štátov (konalo sa 24. až 31. mája 2011 vo francúzskom Lyone). Táto klasifikácia, ktorá je založená na obmedzených dôkazoch o karcinogenite RF, zároveň úplne vylučuje akékoľvek interpretácie, že RF-EMP sú bezpečné a nekarcinogénne (čiže v skupine karcinogenity 4).

Teraz sa čaká, kedy petíciu parlament prerokuje v zodpovedajúcich výboroch a kedy prebehnú rokovania s odborníkmi splnomocnenými petičným výborom.

Autor článku: Petičný výbor

Pridajte svoj názor