Návrh novely zákona č. 50/1976

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Pripravujeme

Stavebný zákon síce umožňuje povoliť vysielač ohlásením stavby, ak ide o stavbu do 9m alebo rekonfiguráciu už existujúceho zariadenia, kde sa mení “len” technologické zariadenie. V ostatných prípadoch je potrebné stavebné povolenie, ale aj pri tom sa postupuje väčšinou verejnou vyhláškou, často si ju dotknutí ľudia ani nevšimnú a po uplynutí lehoty sa už nedá k stavbe vyjadriť.

Našou snahou je dosiahnuť povinnosť stavebného úradu informovať dotknutých vlastníkov v okolí stavby vysielača o stavebnom konani + možnosť automaticky pripomienkovať stavbu / resp. rekonfiguráciu, pokiaľ je dotknutý vlastník do 100m od nej vzdialený.

Chceme sprísnenie podmienok pre vypracovanie projektovej dokumentácie, PD by mala spracovávať len osoba s oprávnením na telekomunikačné stavby.

Sprísnenie spracovania hygienických správ a výpočtov podľa Metodiky výpočtov (vydanej Výskumným ústavom spojov v roku 2019) a príslušných STN a EU noriem. Aby výpočty neboli skreslené.

Zaviesť povinnosť k plánovanej výstavbe vysielača predložiť kumulatívny výpočet priestorového rozloženia elektromagnetického poľa zo všetkých zdrojov v okolí vysielača a to pri najvyššej možnej záťaži (nový zdroj RF EMP plus všetky už existujúce zdroje RF EMP).

Pridajte svoj názor