Návrh novely zákona č. 351/2011

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Doplniť

1) do paragrafu 1 doplniť nový bod j) nasledujúceho znenia:

„j) ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí.“

2) do paragrafu 11 odsek 3 doplniť nový bod d) nasledujúceho znenia:

„d) dbá na ekologický dopad na zdravie človeka a životné prostredie, ak ide o nové technológie, požaduje dokladovanie ich enviromentálnej bezpečnosti na základe vedeckých štúdií.“

Odôvodnenie:

Tesne pred Vianocami bola ohlásená verejná odborná diskusia k zavádzaniu 5G sietí na Slovensku s termínom do 5. 2. 2020, a potom v priebehu 1. štvrťroka 2020 sa začala realizovať aukcia o frekvenčné pásma pre 5G siete.

Technológia 5G nie je doložená vedeckými štúdiami o enviromentálnej bezpečnosti, pritom svetoví odborníci a skúsenosti z praxe hovoria o výrazných negatívnych vplyvoch 5G na zdravie človeka a prírodu.

V SR nemá žiaden úrad kompetencie ekologicky skúmať nové technológie a ÚVZ SR nemá na to kompetentných odborníkov. Preto treba práva a povinnosti ako aj rozsah zákona rozšíriť o skúmanie ekologických vplyvov, a to neodkladne, inak môže dôjsť k nezvratným krokom bez možnosti nápravy v oblasti zdravia ľudí a prírody. Tento zákon musí byť aplikovaný už aj na technológiu 5G, preto musí byť prerokovaný bezodkladne.

Podané na Úrade vlád

Pridajte svoj názor