Návrh novely vyhlášky č. 534/2007

Návrh na zmenu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov

Pripravujeme

Žiadame zmenu vyhlášky (to je iniciatíva, ktorá je už v tretej výzve), alebo aspon klauzulu pre sprisnenie limitnych urovni a citlive umiestnenie v blizkosti obytnych budov, skol, skolok, nemocnic (a la Taliansko, Chorvatsko, Grecko, Slovinsko, Brusel,…)

Názorné obrazové ukážky, ako sa budujú telekomunikačné stavby

Ukážky nepriaznivého dopadu súčasnej vyhlášky, kde vidno chaotické umiestňovanie sietí operátorov bez vzájomného zdieľania zariadení, čo navyšuje expozíciu obyvateľstva. Neprihliada sa pritom k citlivým skupinám obyvateľstva a výnimkou nie sú mohutné systémy operátorov na budovách škôl, ihrísk a nemocníc, či v ich bezprostrednej blízkosti.
Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf
Nepriaznivy_dopad_534_2007_2.pdf

Limitné hodnoty

Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s § 28  zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.), nakoľko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodržať ani nedodržať ustanovenie § 28 zák. č. 355/2007 Z.z. Vo vyhláške sú uvedené iba akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba.

V ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. je uložená povinnosť fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroj elektromagnetického žiarenia, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. n). Limitná hodnota však vo vykonávacom predpise stanovená nie je.

Limitná hodnota expozície je definovaná v § 2 ods. 4 NV SR č.209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu ako hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnaní a biologických porovnaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov … ako sú tepelné účinky alebo elektrická stimulácia tkanív. V texte celej vyhl. č.534/2007 Z.z. a tabuľkách je používaný iba výraz „akčná hodnota expozície“, ktorá je definovaná ako veľkosť priamo merateľných parametrov vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H)…. a pod.

Súčasné vedecké poznatky

Zákonodarca v § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá ministerstvu zdravotníctva v súlade so súčasnými poznatkami vedy stanoviť limity a hodnoty prípustnej záťaže fyzikálnymi faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie. Splnenie stanovených limitných hodnôt expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zák.č.355/2007 Z.z. podľa vyhl. č. 534/2007 Z.z.  je z právneho hľadiska irelevantné, nakoľko limitné hodnoty definované ako dokázané účinky na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné prostredie nie sú stanovené vôbec.

Vo vyhl. č. 534/2007 Z.z. chýba odkaz prebraných právnych aktov európskych spoločenstiev. Vychádza z 19 rokov starého odporúčania Rady EU 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz-300 GHz), pričom ignoruje novšie odporúčania ESaR a WHO. Z uvedeného dôvodu Vyhl. č. 534/2007 Z.z. nevykonáva požiadavky ustanovené v § 28 zákona č. 355/2007 Z.z. a nie je v súlade § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.

Vyhl. č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakoľko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hľadiska sú významnejšie. Tiež neberie do úvahy dlhodobé účinky.

Pridajte svoj názor