List poslancom k návrhu zákona Tlač 161

Poďakovanie nižšie

Dobrý deň vážená pani poslankyňa, pán poslanec.

V najbližších dňoch bude podaný zákon Tlač č.161, na doplnenie stavebného zákona, kde sa v §56 zvoľňuje povinnosť oznámiť inštaláciu malých antén (do 1,5 x 2,5 m) stavebnému úradu. K paragrafu sa pridáva písmeno k), ktoré znie:

„k) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 1,5m, šírku 2,5m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.“

Bohužiaľ v dôvodovej správe nie je k tomuto bodu žiadne odôvodnenie. Máme za to, že sa tým vychádza v ústrety mobilným operátorom na úkor zdravia bežných občanov.

Dnes majú panely antén pre bežné BTS (makrocely) výšku zhruba 1,8 – 3,3m, ale panely pre 3.5 GHz môžu mať kľudne pod 1,5 m. 26 GHz minicely budú ešte menšie. To znamená, že operátor si ich môže postaviť defacto kedykoľvek a kdekoľvek (na steny, existujúce stožiare, strechy, výklenky, balkóny, terasy, apod.)

Menšia anténa však neznamená menší výkon či menšiu expozíciu elektromagnetického žiarenia.

Treba ešte upozorniť, že tým sa stávajú hygienické správy a predikčné štúdie úplne formálne, keďže zvyčajne sa hygienická správa projektu vypracuje na minimálnu zostavu vysielačov a následne, napr. po roku a viac sa pridajú ďalšie vysielače aj s niekoľkonásobným výkonom. Stožiare sú stavané na 50 rokov a viac. Výsledkom môže byť prekročenie akčných hodnôt platnej Vyhlášky 534/2007, ktorú už teraz považujeme za nedostatočnú na ochranu zdravia obyvateľov. (Príloha s prezentáciou technického inžiniera pre telekomunikačné stavby)

Nejde teda iba o konštrukciu, ale predovšetkým o zdroje EMP, u ktorých aj podľa hlavného hygienika SR a podľa MZ SR musí byť preukázaný dopad stavby na zdravie ľudí predložením a posúdením tzv. predikčnej štúdie alebo hygienickej správy ako súčasť projektovej dokumentácie v rámci územného konania stavby.

Schvalením tohto bodu zákona, by sa výrazne ohrozilo zdravie obyvatelov, nakoľko nie veľkosť stavby, ale intenzita RF EM žiarenia musí byť pod kontrolou! Nekontrolovanou akumuláciou žiarenia z rôznych zdrojov by v mnohých prípadoch mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia obyvateľov.

Naopak, namiesto uvoľňovania kontroly nad RF EM žiarením, ktoré je podľa odborníkov potenciálne karcinogénne, treba zvýšiť kontrolu a spôsob povoľovania týchto zariadení.

Oslovujeme Vás preto so žiadosťou o zváženie našich argumentov pri hlasovaní o zákone tlač 161, prípadne pripomienkovanie tohto zákona s vynechaním §56 písmeno k). Taktiež žiadame o rešpektovanie prebiehajúceho vybavovania petície Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku a teda neprijímanie zákonov, ktoré uľahčujú zavedenie tejto technológie a zvyšujú expozíciu elektromagnetickému žiareniu.

S pozdravom a prianím pekného dňa
Alexandra Pavlovská
v mene petičného výboru petície Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku.

Poďakovanie

Telekomunikačné spoločnosti nebudú môcť bez povolenia kamkoľvek umiestniť menšie vysielače. Takáto možnosť bola pôvodne v podnikateľskom kilečku Lex Korona (bod 99), pozmeňovací návrh presadili poslanci OĽaNO Tomáš Šudík a Peter Kremský. Skoro všetci poslanci hlasovali ZA.

Dobrý deň vážená pani poslankyňa, pán poslanec.

Ďakujeme veľmi pekne za hlasovanie za pripomienku poslancov Kremského a Šudíka k návrhu zákona Tlač č. 161, ktorá neumožní inštaláciu vysielačov bez oznámenia (v § 56, písmeno k). Veríme, že naďalej budete dôsledne zvažovať návrhy ohľadom expozície  rádiovým  frekvenciám – elektromagnetickému žiareniu či zdravotných vplyvov na občanov.

Všetci používame mobilné siete, zároveň však chceme chrániť naše zdravie a zdravie našich rodín. Dúfame preto v spoločný dialóg. Chceli by sme ešte upozorniť, že ani vysielače za súčasného stavu nie sú pod dostatočnou kontrolou, je ich možné postaviť hocikde (nie sú žiadne výnimky) a spôsob povolenia cez ohlásenie stavby do 6 m výrazne obmedzuje akýkolvek vstup dalších účastníkov do konania.
(https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50 v §  55 písmeno e)

Už teraz je väčšina vysielačov povolená len cez ohlásenie,  neskôr sa na ne pridávajú  ďalšie zariadenia, rekonfigurujú sa bez akejkolvek kontroly. Meranie je splnené len formálne. V mnohých prípadoch sú nainštalované tak, že v priamom vyžarovanom laloku bývajú ľudia. (obr. v prílohe)(www.regulaciavysielacov.sk)

Bohužiaľ reálne sú aj praktiky operátorov vo “verejnom záujme” opísané v článku www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/prenajom-strechy-mobilnemu-operatorovi-uz-sa-ho-nezbavite/

Privítali by sme, ak by boli chránené aspoň školy, škôlky a nemocnice, aby v ich blízkosti neboli inštalované vysielače, alebo sprísnenie limitov v týchto lokalitách tak, ako to majú niektoré štáty. 

S pozdravom a prianím pekného dňa
Alexandra Pavlovská
mene petičného výboru petície Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku

lalok
Pridajte svoj názor