Legislatíva

Rozhodli sme sa pristúpiť ku problematike konštruktívne a prispievame našimi návrhmi novelizácie zákonov

Návrh novely zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Návrh novely zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Návrh zmeny vyhlášky č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov

Tiež žiadame umožniť obciam regulovať výstavbu vysielačov v Územnych plánoch, tak ako to doteraz umožňuje stavebný zákon ich výškové parametre a vhodnosť u umiestnenia vramci obytných plôch. (Regulácia vysielačov zo strany obcí v územných plánoch bola generálnym prokurátorom označená za protizákonnú.)

Legislatívne problémy v praxi

Samotný výkon nikto nesleduje, nemeria pravidelne (zo zákona je povinnosť kontrolného merania každé tri roky), len zlomok z prevádzkovaných vysielačov takéto kontrolné merania má, ak tak len kvôli rekonfigurácii alebo na vyžiadanie (z oficiálnej  odpovede UVZ na infožiadosť o počtoch kontrolných meraní).

Merania elektromagnetického poľa sa síce robia ku prevádzke každého vysielača, ale len selektívne pre jednu anténu a nie pri maximálnom výkone! Výrazne to skresľuje hodnoty! Pri výpočtoch nie sú použité odporúčané EU normy a najnovšia metodika Výskumného  ústavu spojov BB. Neberú sa do úvahy v mieste merania okolité vysielače, nemeria sa ich kumulatívny výkon a teda chýba  objektívne vyhodnotenie priestorového rozloženia elektromagnetického poľa v okoli vysielačov. Hodnoty uvedené v protokoloch merania a hygienické správy sú tak skreslené a nezodpovedajú skutočnej záťaži zo vzniknutého elektromagnetického poľa.

Stavebné úrady spravidla preberajú len papierové potvrdenia “limity sú splnené” a tak je všetko v súlade si zákonom!

Prenájom strechy mobilnému operátorovi: Už sa ho nezbavíte

RTVS Občan za dverami

Pridajte svoj názor