Chronológia výziev

Dňa 15. 11. 2017 bola na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) podaná VÝZVA na novelu Vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniuv životnom prostredí (ďalej len „VÝZVA“).

VÝZVU podporili odborné a akademické autority z oblastí biológie, medicíny, zdravotníctva, elektrotechniky, fyziky a práva (pozri aktualizovaný zoznam podporovateľov).

Vtedajší minister zdravotníctva Slovenskej republiky, Tomáš Drucker, v odpovedi zo dňa 1. 12. 2018, č.j.S02881-2017-OVZ-2 prisľúbil, že aj napriek tomu, že, cit: „… v súčasnosti neexistujú jednoznačné vedecké a dostatočné dôkazy o škodlivosti elektromagnetického žiarenia na európskej úrovni nazdravie ľudí, … budeme sa tejto téme venovať za účasti viacerých dotknutých subjektov“.

Na pracovnom stretnutí dňa 7. 12. 2017 na MZ SR bolo predložených sedem téz (pozri zápis ku stretnutiu), ktoré boli následne predložené prostredníctvom DRUHEJ VÝZVY MZ SR so žiadosťou o oficiálne vyjadrenie. Dňa 26. 9. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MZ SR k predmetnej výzve, ale k dnešnému dňu nie je známa oficiálna odpoveď ministerstva zdravotníctva SR k predloženým tézam. Na uvedenom stretnutí boli prezentované dôvody zavedenia preventívnych opatrení uplatnením princípu prevencie, princípu opatrnosti a zabezpečenia najnižšej možnej expozície v súvislosti najmä s dlhodobým vplyvom elektromagnetického žiarenia na zdravie ľudí za účasti vedeckých autorít zo SAV Bratislava, LF UK Bratislava, FEI STU, Úradu komisára pre detí a odborníkov z praxe v problematike EMP, ktoré zo strany MZ SR neboli akceptované.

Dňa 25. 5. 2020 bola podaná tretia výzva.

Pridajte svoj názor