Doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc: Skúsenosti a odborné znalosti

Od roku 1986 som študoval biologické a zdravotné účinky elektromagnetického poľa v širokom frekvenčnom rozsahu od statických polí (0 Hz) po milimetrové vlny (30 – 300 GHz)

  • na Moskovskej technickej univerzite v Rusku;
  • na Štokholmskej univerzite vo Švédsku;
  • a na Ústave experimentálnej onkológie, Biomedicínske Centrum, Slovenská akadémia vied v Bratislave.

Som súčasným a bývalým členom:

  • Ruského národného výboru pre ochranu pred neionizujúcim žiarením,
  • Švédskeho národného výboru pre rádiovýskum,
  • Európskeho inštitútu pre výskum rakoviny a životného prostredia (ECERI),
  • Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM).

V roku 2005 ma Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vymenovala medzi 18 odborníkov na hodnotenie zdravotných účinkov statických elektromagnetických polí na zdravie človeka (WHO, 2006). V roku 2011 spoločnosť Bioelectromagnetics Society, popredná svetová spoločnosť v oblasti biologických účinkov elektromagnetických polí, uznala môj výskum účinkov RF z mobilných telefónov na mozog ako najvýznamnejší výskumný dokument o bioelektromagnetike v rokoch 2005 – 2010. V roku 2011 ma Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny / Svetová zdravotnícka organizácia (IARC / WHO) vymenovala medzi 30 odborníkov na hodnotenie karcinogenity radioofrekvenčného (RF) žiarenia vrátane žiarenia z mobilných telefónov, ktoré bolo klasifikované ako možny karcinogén, označené ako skupina 2B. (IARC, 2013).

Účinky mikrovlnného žiarenia (radiofrekvenčného žiarenia, RF)

  • Tepelné účinky (zvýšenie teploty) – Absorbovaný výkon 4 W/kg po dobu 30 minút spôsobuje zvýšenie teploty asi o 1,70 ° C v hlave bez prietoku krvi.
  • Netepelné účinky – žiadne merateľné zahrievanie

ICNIRP verzus Bioinitiative report, ICEMS, EUROPAEM,
RNCNIRP

Súčasné slovenské bezpečnostné normy ktoré boli navrhnuté Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) vychádzajú z predpokladu, že energia dodávaná RF do exponovaných tkanív je bezpečná, ak nespôsobuje zahrievanie. Bezpečnostné normy ICNIRP nezohľadňujú netepelné účinky RF a chronické ožarovanie a sú v zjavnom rozpore s klasifikáciou RF ako možného karcinogénu skupiny 2B, označenou Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) (IARC, 2013).

Na rozdiel od ICNIRP navrhla Medzinárodná komisia pre elektromagnetickú bezpečnosť (ICEMS), Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM), Ruský národný výbor pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (RCNIRP) oveľa striktnejšie bezpečnostné normy. Väčšina výskumníkov študujúcich netepelné účinky rádiofrekvenčného žiarenia nesúhlasí s názorom členov ICNIRP, ktorí boli v nedávnej správe členov parlamentu EÚ kritizovaní za konflikt záujmov (https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRPreport-FINAL-19-jún-2020.pdf)

Elsevier

Mnoho vedeckých skupín po celom svete opísalo rôzne netepelné biologické reakcie na rádiofrekvenčné žiarenie vrátane účinkov súvisiacich s rakovinou a iných zdravotných rizík, ktoré sme nedávno preskúmali v rámci Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM) a Európskeho inštitútu pre výskum rakoviny a životného prostredia (ECERI).

EUROPAEM EMF Guideline 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagnetickými poľami (EMP)

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses

Jasné dôkazy o tom, že netepelné biologické účinky RF žiarenia závisia od mnohých fyzikálnych a biologických parametrov

Journal
Netepelné účinky RF žiarenia sa pozorujú pri špecifických podmienkach expozície (fyzikálne a biologické premenné): frekvencia, intenzita, polarizácia, modulácia, pozadie statické a striedavé magnetické polia, trvanie expozície, koncentrácia kyslíka a zachytávačov radikálov, genotyp a individuálna citlivosť. Všetky z nich musia byť kontrolované v replikačných štúdiách (Belyaev, 2010).
Bioelectromagnetics

Zistili sme pretrvávajúcu inhibíciu opravy DNA v ľudských lymfocytoch po 1 hodine ožarovania RF z 3G/ UMTS a 2G/GSM mobilných telefónov pri špecifických radiofrekvenciách. Pri inej frekvencii 2G/GSM sa nezistil žiadny účinok. (Belyaev, I. Y., E. Markova, et al. 2009)
Pridajte svoj názor